Generalforsamlingen den 05. marts 2014

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

7. Valg af aktivitetsudvalg

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt - under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

Ad. 1

Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling og takkede alle, som var mødt op.

Bestyrelsen foreslog Asger Nielsen (69) som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Der var 13 husstande repræsenteret ved 10 personer. Referent John Thordrup  (81C).

 

Ad. 2

Formanden Poul Henning Petersen (91) aflagde bestyrelsens beretning for året 2013:

 "2013 har været et roligt år.

Det almindelige vedligehold og pleje, har Morten som vanligt taget sig af.

Der var arbejdsdag den 4. maj, hvor der blev arbejdet hårdt og effektivt med beskæring af selvsåede træer på volden og i beplantningen ved togvognen. Tak for en veludført indsats fra alle de fremmødte. Det er en stor fornøjelse at se så relativt mange fremmødte.

Vi har endnu ikke fastlagt arbejdsdag i 2014, men det vil der komme en seddel om. Der skal nok vise sig nogle opgaver.

Sommerfesten blev holdt lørdag 24. august. I bestyrelsen har der været stor tilfredshed med arrangementet.

Angående vejene holder vi øje med revner og får et eftersyn i løbet af foråret.

Jeg kan fortælle, at bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende basket ballnettet ved vendepladsen. Der har været spillet til efter midnat, og der foreslås opsat en brugervejledning om at f.eks. slutte spil kl. 22. Det er også nævnt, at der ikke er så meget plads til både biler og boldspil, så vi kunne overveje at henvise basket ball entusiaster til banen på Svendgaarden.

Vi arbejder på at få beskåret hybenrosebeplantningen på volden. Skuddene  nu så gamle, at mange af dem går helt ud, og de øvrige er blot grønne i toppen. De skal derfor skæres helt ned, så de kan skyde fra bunden på en frist. Vi har indhentet to tilbud, og vil gå videre med en aftale med Thomas Gisselman fra Malling. Hans tilbud lyder på at skære den gamle beplantning ned med motorsav og hugge den til flis, som blæses op mellem planterne. Vi skal selv sørge for at fordele flisen mere jævnt end det kan lade sig gøre med maskinen. Tilbuddet lyder på kr. 23.000 eks. moms. Det andet tilbud var beskæring med rotorhegnsklipper, som smadrer alt til pinde. Metoden vil give en periode med en meget uskøn vold og er dyrere, så det har vi fravalgt.

Tak til bestyrelsen for indsatsen i 2013, og særlig tak til Jørgen for at holde styr på regnskabet og ikke mindst at holde os i ørene mht. betalinger."

Formanden sluttede beretningen af med at takke bestyrelsen og aktivitetsudvalget for indsatsen i årets løb

 

Ad. 3

Kasserer Jørgen Andersen (105) aflagde regnskabet for 1. januar til 31. december 2013.

"Årets indtægter på 105 t.kr repræsenterer kontingent fra 75 husstande a 1.400 kr.  Ultimo året var der fire i restance. Ultimo februar har alle betalt.

Administrationsudgifter, primært forsikring, ligger som det plejer på godt 12 t.kr.

Vi har i 2013 haft ekstraordinære store udgifter til snerydning, 16,5 t.kr. - pasning af fællesarealer (græsslåning) andrager 33 t.kr., samme niveau som tidligere år. Vi har brugt 6,6 t.kr. på vedligehold af legeredskaber/anden vedligehold.

Aktivitetsudvalget har i år brugt 14,9 t.kr. til årets sommerfest.

Obligationsbeholdningen har givet et lavt afkast i år, og med et mindre kurstab. Bestyrelsen ønsker ikke at spekulere med de hensatte midler, og prioriterer sikkerhed frem for afkast.

Efter årets hensættelser på hhv. 25 t.kr. til vejfond og 5. t.kr. til legeplads, viser året et underskud på knapt 8 t.kr. som alene kan tilskrives den høje udgift til snerydning.

Set i det lys anser bestyrelsen resultatet for tilfredsstillende.

Balancen er på 350 t.kr. Heraf udgør vejfonden 284 t.kr. og vi har en egenkapital på 41 t.kr. Bestyrelsen vurderer Vejfond såvel som egenkapital som værende fornuftige."

Regnskabet for 2012 blev godkendt.

 

Ad. 4

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent på 1.400,- kr. Dette vil medvirke til, at vi også i 2014 kan hensætte kr. 25 t.kr. til vejfonden samt 5 t.kr. til legeplads.

Vi forventer et aktivitetsniveau vedr. vedligehold af fællesarealer og legeplads nogenlunde som i år. Dog overvejes der en kraftig beskæring på volden, som hvis det besluttes, kan påvirke det budgetterede resultat.

Ligeledes vurderes det, om der skal foretage reparationsarbejder på vejene, i lighed med hvad der blev gjort i 2010.(Fugning af revner) Kommunen har planer for udskiftning af fjernvarme rør i 2015/16 hvorfor det ikke er rette tid at lægge nyt slidlag. Eventuel reparationsarbejder kan tages af vejfonden.

Nyanskaffelser til legepladsen (nye fodboldmål) vil blive taget af hensættelsen til legeplads.

Med ovennævnte forventes et 0 resultat for 2014, dog med forbehold for beslutningen vedr. beskæring af volden.

Efterfølgende blev det dog besluttet at afsætte 25 t.kr. til beskæring af volden, så der vil blive et forventet underskud på 21 t.kr.

Forslag til budget, samt kontingent blev vedtaget.

 

Ad. 6

På valg var Jørgen (105), Jan (83), Michael Brahe (79A) og John (81C). Alle modtog genvalg.

Poul Henning (91), Thomas (65E) og Siv (101F) var ikke på valg.

Som suppleanter blev valgt:

Vivi Svare (109K) som 1.suppleant

Sune Dybdal (85) som 2.suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig selv på et efterfølgende bestyrelsesmøde.                     

 

Ad. 7

Til aktivitetsudvalget blev valgt:

Michael Brahe (79A)

Thomas Veng (65E)

Siv Frederiksen (101F)

Jesper (67F)

Man er meget velkommen til at hjælpe til ved bestemte arrangementer i det omfang man kan finde tid. Venligst kontakt Siv (101F).

 

Ad. 8

Følgende blev valgt som revisorer:

Asger Nielsen (69)

Rasmus Mosegaard (81D)

Suppleant, Holger (111B)

 

Ad. 9

Fra bordet blev der spurgt til vores hjemmeside og kontakten til bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for at der bliver lagt @dresser på hjemmesiden.

Der ligger en jordbunke på fællesarealet bag 109. Bunken tilhører beboerne i 109B, som bedes fjerne den – hvis ikke det sker, kan grundejerforeningen få den fjernet og pålægge 109B udgiften.

Træerne langs vejene – hvad med dem? Hvis beboerne i en række beslutter at fjerne dem, er det ok. Hvis man ønsker at plante nye, kontaktes bestyrelsen, som har en beplantningsplan. Planen skal følges (anarki med alle mulige forskellige træer kan ikke accepteres) og udgiften til beplantning afholdes af beboerne selv.

Basketballkurven på vendepladsen ved 111? Under eventuelt blev der igen talt om støjen fra basketball- spillet på vendepladsen. Det giver høje drøn når pladen rammes – spil efter kl. 22 skal forbydes. Bestyrelsen tager punktet op på næste bestyrelsesmøde..

Formanden lukkede generalforsamlingen ved at takke dirigenten og ønske alle en god sommer. Der blev i år serveret øl. :-)

 

/John Thordrup, referent

 

---------------------------------------------------                ----------------------------------------------------

Poul Henning Petersen                                                     Asger Nielsen

Formand                                                                         Dirigent