Generalforsamlingen den 15. marts 2016

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3. Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab

 4. Rettidigt indkomne forslag

 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

 7. Valg af aktivitetsudvalg

 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

 9. Eventuelt - under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

Ad. 1

Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling og takkede alle, som var mødt op.

Bestyrelsen foreslog Asger Nielsen (69) som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Referent John Thordrup  (81C).

 

Ad. 2

Formanden Poul Henning Petersen (91) aflagde bestyrelsens beretning for året 2015:

"Hovedpunkter for bestyrelsens arbejde i 2015 har været følgende:

-        Der er plantet nye solitære træer ved indkørslerne – det er spidsløn, som vil stå med flot rødligt løv om efteråret

-        Arbejdsdagen blev gennemført, men med få deltagere som følge af at vi måtte flytte dagen på grund af regn. Belært at disse erfaringer har vi for 2016 meldt to datoer ud, nemlig 30/4 og 28/5. Så har vi mulighed for at aflyse i tilfælde af regn. Vi vil prøve at gøre dagen til lidt mere end de praktiske opgaver, ved at starte med kaffe og rundstykker og slutte med lidt sen frokost ved grillen eller bål.

-        Sommerfesten bliv igen i 2016 afviklet i fin stil. Jørgen kommer lidt senere ind på økonomien ved dette arrangement. Arrangementet er vi i bestyrelsen enige om som en vigtig del af foreningens aktivitet med henblik på, at gøre Regnbuen til et godt sted at bo.

 Veje

Efter gravearbejdet har vi været i kontakt med Aarhus kommune med henblik på reetablering af slidlaget. Fra forsyningsselskabernes side er man nu for en længere årrække færdige med at forny ledningsnettet, således at vi kan regne med, at det nye slidlag kan blive liggende urørt i mange år frem. Vi arbejder derfor frem mod at lægge nyt slidlag inden for et års tid, når jorden efter opgravningen har ’sat sig’. Aarhus kommune betaler forholdsmæssigt den del, som har været opgravet. Det er Regnbuen, som skal finde leverandør og indgå aftale med denne.

Beplantning

Bestyrelsen arbejder på at få etableret et græsareal omkring togvognen. I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, har vi modtaget et forslag at dette drøftes på generalforsamlingen. Vores plan er at bevare beplantningen langs stien og erstatte resten med græs. Der indgår ikke planer om at fælde det store træ ved indgangsstien ved togvognen. Skaden på stien vil det være oplagt at få udbedret i forbindelse med det øvrige asfaltarbejde, som forestår.

Endelig har vi planer om at genplante solitære træer, på ’indersiden af volden.

Legepladser

Bestyrelsens plan er at foretage en løbende fornyelse af legepladsen med kvalitetsredskaber, som har en lang levetid. Det er dyrt, så vi har brug for et lidt større råderum, som Jørgen vil komme ind på under budget. Vi starter med at udskifte klatreborgen, som ikke længere er bevaringsværdig. Dernæst satser vi på at skaffe mindre ting efterhånden, som der er råderum.

Som formand vil jeg takke bestyrelsen for årets indsats."

 

Ad. 3

Kasserer Jørgen Andersen (105) aflagde regnskabet for 1. januar til 31. december 2015.

"Årets indtægter på 105 t.kr repræsenterer kontingent fra 75 husstande a 1.400 kr. Ultimo året var der 11 husstande i restance fra indeværende kontingentperiode. Dags dato er der to husstande i restance. Kasseren overvejer at ty til skrappere midler.

Administrationsudgifter, primært forsikring, ligger på 10 t.kr. og på samme niveau som tidligere år.

 Pasning af fællesarealer (græsslåning) andrager 20,5 t.kr. Der har ikke været andre arbejder end græsslåning. Vi har i 2015 udgifter til snerydning på 7,5 kr. De største enkelt udgifter har været køb af nye fodboldmål til godt 12 t.kr. samt nye træer ved volden til 5,3 t.kr.

Aktivitetsudvalget har i år brugt 16,7 t. kr. til årets fastelavn arrangement samt sommerfest. Den store budgetoverskridelse kan bl.a. tilskrives et uheld med softice maskinen, som betød en ekstra regning på 3 t.kr.

Obligationsbeholdningen har i år givet et negativt afkast med et kurstab på 3,7 t.kr. Det går op og ned, sidste år en kursgevinst på knap 5 t.kr.

Efter årets hensættelser på hhv. 25 t.kr. til vejfond og 5. t.kr. til legeplads, viser året et overskud på 1,5 t.kr.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

 Balancen er på 403 t.kr. Heraf udgør vejfonden 334 t.kr. Legeplads 35 t.kr og vi har en egenkapital på godt 33 t.kr. Bestyrelsen vurderer Vejfond såvel som egenkapital som værende fornuftige."

Regnskabet for 2015 blev godkendt.

 

Ad. 5

Af praktiske hensyn blev det foreslået at snakke budget i forlængelse af regnskabet, således at punktet ”indkomne forslag” blev behandlet efterfølgende – dirigenten gav grønt lys.

 

Budget 2016

"Bestyrelsen anbefaler at hæve kontingentet med 100 kr. til 1.500,- kr. Almindelig pristalsregulering samt ønsket om at skabe luft til at rydde arealet ved togvognen samt investering i nye legeredskaber i et omfang, der går ud over indholdet af legepladsfonden.

 Øvrigt vedligehold (græs, sne m.v.) forventes på samme niveau som i 2015.

Der hensættes 10 t.kr. til aktivitetsudvalg med pålæg om at budgettet skal holdes. Dvs. eventuelle merudgifter finansieres med brugerbetaling.

Der budgetteres med samme hensættelser til vejfond samt legeplads: hhv. 25 og 5 t.kr.

Med ovennævnte forventes et 0 resultat for 2015."

Kontingentstigningen blev vedtaget.

 

Ad. 4

Der var ingen forslag indkommet, dog havde husstanden 71 sendt to punkter til debat;

At få fældet det store træ ved togvognen, som står midt i stien

At få fældet størstedelen af beplantningen ved togvognen

 

Formanden forklarede at det allerede indgik i bestyrelsens planer for beplantning og vedligehold. Det store træs endeligt blev diskuteret under pkt. 9.

 

Ad. 6

På valg var Jørgen (105), Jan (83), Michael (79A) og John (81C). Alle modtog genvalg.

Poul Henning (91), Thomas (65E) og Nina (81F) var ikke på valg.

Som suppleanter blev valgt:

Asger (69) som 1.suppleant

Jesper (65F) som 2.suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig selv på et efterfølgende bestyrelsesmøde.                  

 

Ad. 7

Til aktivitetsudvalget blev valgt:

Michael (79A)

Thomas (65E)

Siv (101F)

Jesper (65F)

Man er meget velkommen til at hjælpe til ved bestemte arrangementer i det omfang man kan finde tid. Venligst kontakt aktivitetsudvalget.

 

Ad. 8

Følgende blev valgt som revisorer:

Asger (69)

Henrik (71)

Suppleant, Holger (111B)

 

Ad. 9

Det store træ ved togvognen er tilsyneladende ved at gå ud, så derfor vil det blive fjernet.

Krattet ved togvognen fjernes også, undtagen en to meter bræmme mod stien.

Samtidig vil vi sørge for nyt asfalt, efter træet er fjernet.

Bestyrelsen vil lave en arbejdsbeskrivelse til arbejdsdagen den 30. april (28. maj), således man kan melde sig til den opgave som passer én.

Nina redegjorde for bestyrelsens planer med legeredskaberne. Tårnet med rutsjebane og gynger vil blive fjernet, da det efterhånden er i så ringe en stand at det kan udgøre en risiko for uheld, hvis man leger i det. Gyngerne genbruges i det store gyngestativ.

Bestyrelsen har besluttet at bruge kr. 50.000 på nye legeredskaber i det kommende år. De vil blive brugt på legeredskaber specielt til mindre børn, da legeredskaber af god kvalitet er relativt dyre. De større børn har bedre mulighed for at komme på Svendgård.

Der bliver lavet en arbejdsgruppe som kan opstille det nyindkøbte – ikke nødvendigvis på selve arbejdsdagen. Som ovenfor nævnt bliver der udarbejdet en oversigt med arbejdsopgaver, som bliver husstandsomdelt, som man så kan melde sig til i den udstrækning man nu magter.

Henrik (71) opfordrede folk til at klippe deres hække ind, når de bliver for brede. Specielt hækken mod vejen i svinget ved nr. 75, kan være svær at se rundt om, når man kommer i bil.

Kasseren fortalte at hver husstand betaler kr. 10 til flagalléen i Beder.

Til slut takkede formanden dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen, samt for god ro og orden.

 /John Thordrup, referent